Achievement About us
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

5

电话号码管理

6

二维码管理

TOP
unfold
About Us 2013年

2013(Representative works)

1 、Lin Lin, Siyao Liu, Sirui Fu, Shuangmei Zhang, Hua Deng*, Qiang Fu*, Fabrication of highly stretchable conductors via morphological control of carbon nanotubes network. Small, 2013, 9(21), 3620-3629.


2 、 Xin Hu, Chenglong Xu, Jian Gao, Guanghui Yang, Chengzhen Geng, Feng Chen*, Qiang Fu*, Toward environment-friendly composites of poly(propylene carbonate) reinforced with cellulose nanocrystals, Composites Science and Technology, 2013, 78,   63–68.


3 、Hongwei Bai, Chunmei Huang, Hao Xiu, Yao Gao, Qin Zhang, Qiang Fu*, Toughening of poly(L-lactide) with poly(epsilon-caprolactone),  Combined effects of matrix crystallization and impact modifier particle size, Polymer, 2013, 54(19),  5257-5266.


4 、Weiwei Yao, Yuhan Li, Dongxue Yan, Meng Ma, Zhoukun He, Songgang Chai, Xiaosheng Su, Feng Chen*, Qiang Fu*, Fabrication and photocatalysis of TiO2-graphene sandwich nanosheets with smooth surface and controlled thickness,  Chemical Engineering  Journal, 2013, 229, 569-576.


5 、Guanghui Yang, Chengzhen Geng, Juanjuan Su, Weiwei Yao, Qin Zhang, Qiang Fu*. Property reinforcement of poly(propylene carbonate) by simultaneous incorporation of poly(lactic acid) and multiwalled carbon nanotubes. Composites Science and Technology, 2013, 87, 196-203. 


6 、Li Chen, Yuling He, Songgang Chai, Hong Qiang, Feng Chen*, Qiang Fu*, Toward high performance grapheme fibers,  Nanoscale, 2013, 5(13), 5809-5815.


7 、Wei Zhang, Nanying Ning, Yao Gao, Fan Xu, Qiang Fu*, Stretching induced interfacial crystallization and property enhancement of poly(L-lactide)/single-walled carbon nanotubes fibers, Composites Science and Technology, 2013, 83, 47–53. 


8 、Lin Lin, Siyao Liu, Qi Zhang, Xiaoyu Li, Mizhi Ji, Hua Deng, * and Qiang Fu*, Towards tunable sensitivity of electrical property to strain for conductive polymer composites based on thermoplastic elastomer, ACS Applied Materials & Interfaces, 2013, 5, 5815-5824.


9 、Feilong Yu, Hua Deng*, Qin Zhang, Ke Wang, Chaoliang Zhang, Feng Chen, Qiang Fu*. Anisotropic multilayer conductive networks in carbon nanotubes filled polyethylene/polypropylene blends obtained through high speed thin wall injection molding. Polymer, 2013, 54, 6425-6436.


10 、Yao Gao, Xiangchuan Xu, Jian Gao, Dong Liang, Qiang Fu*, Qin Zhang, Zhongming Li, Highly efficient load transfer in polypropylene/vapor grown carbon fiber nanocomposites, Composites Part A,  Applied Science and Manufacturing, 2013, 45, 35-43.


No. 24, Wuhou District Ring Road, Chengdu, Sichuan
Phone:02885460953
Copyright ©2018 - 2020 College of polymer science and engineering, Sichuan University